ఒక వస్తువు కొనాలన్నా “నిజంగా ఇది అవసరమా” అని ప్రశ్నించుకుని కొంటే కానీ పర్యావరణాన్ని రక్షించలేము. (ఆంధ్రజ్యోతి లో వచ్చిన వ్యాసం)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>