హార్మోన్ మాత్రలు—-ఓ.సి. పిల్స్ (బి.బి.సి. కోసం రాసిన వ్యాసం)

హార్మోన్ మాత్రలు—-ఓ.సి. పిల్స్ (బి.బి.సి. కోసం రాసిన వ్యాసం) డాక్టర్ గారూ మా అమ్మాయి పెళ్లి వచ్చే వారం,ఏదయినా ఇంజక్షన్ చేసి రేపటి కల్లా పీరియడ్ వచ్చేట్టు

Read more