ప్రతి జ్వరానికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడవద్దు

ప్రతి జ్వరానికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడవద్దు            మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో జ్వరాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువ భాగం వైరస్ జ్వరాలే.

Read more