ఇంత తొందరగా సర్దుకున్నావేం ధీరుడా?

ఇంత తొందరగా సర్దుకున్నావేం ధీరుడా?           మనం MBBS 3 వ సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు నాకోసం ఒక పెద్దాయన మనం ఉండే హాస్టల్ కు వచ్చారు. ఎవరాయన?

Read more

స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లి – 16/08/2018 (1374* వ రోజు)

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం అననుకూల వాతావరణంలో కూడా అలుపెరగని స్వచ్చ కార్యకర్తల స్వచ్ఛ సేవ – 1374*వ రోజు ఈరోజు ఉదయం 4:15 గంటల

Read more

స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లి – 07/08/2018 (1365* వ రోజు)

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1365* రోజులు ఈరోజు ఉదయం 4:15గంటల నుండి 6:10 గంటల

Read more

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 01-07-2018

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం. స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1328* రోజులు ఈనాటి గ్రామసేవలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలు 45 మంది.

Read more

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 20-06-2018

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడదాం.   1317* రోజుల గ్రామసేవ   ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 45

Read more