...

2050* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2050* వ నాటి సుదూర ప్రాంత శ్రమదానం. ...

READMORE
...

2049* వ రోజు...

 సూర్యోదయ – అస్తమానాలంత ఖచ్చితంగా ఈ నాటి వేకువ 4.00 కే స్వచ్చ సైనికుల గ్రామ – రహదారుల బాధ్యత మొదలైపోయింది! 6.05 కు ముగిసింది. ఈ దినం స్వచ్చ విధులలో పాల్గొన్న 39 మంది కార్యకర్తల మీద ఎవరి ఒత్తిడీ లేదు – ఏ ప్రలోభమూ కాదు – తాము ఎంతో కొంత ఋణపడ్డామని భావించే వీరు సమాజ బాధ్యతల పట్ల స్వయం ప్రేరితులు! 2049 ...

READMORE
...

2048* వ రోజు...

 ఈ శనివార శుభోదయాన – 4.04-6.05 మధ్య సమయాన అక్షరాలా 39 మంది వివిధ నేపద్యాల- గ్రామాల నిస్వార్థ శ్రమదాన ప్రమోదస్వాభావికులు శివరామపుర గ్రామ పరిసరంలో సాధించిన పెదకదళీపురమార్గ స్వచ్చ – శుభ్ర - సుందరీకరణలు చూచి తీరవలసినవి, మెచ్చదగినవి - అనుసరించదగినవి! శివరామపుర కార్యకర్తలంటే ఈ పని చేయడం ...

READMORE
...

2047*వ రోజు...

 నేటి వేకువ శ్రమదాన వేదిక ఐన శివరామపురం పంట కాలువ వంతెన దగ్గరలో- నిర్ణీత ముహూర్తమైన 4.04 కాలానికి చేరుకొన్న రెండు గ్రామాల స్వచ్చ కార్యకర్తలు నిర్ణీత ముగింపు సమయ నియమాన్ని మాత్రం ఉల్లంఘించి-6.30 వరకు అక్కడి అవసరం మేర- తమ తనివి తీర ఐచ్చిక శ్రమదానం ముగించారు. ఉభయ గ్రామాల నుండి కార్యకర్తల సంఖ్య సైతం పెరిగింది. శివరామపురం నుండి 9 మంది, ...

READMORE
...

2046* వ రోజు...

 పాతికవేల మంది పైగా జనాభా ఉన్న చల్లపల్లి నుండి, సమీప కొత్త శివరామపురం నుండి కేవలం 25 మంది స్వచ్చ కంకణధారులైన – తాము బ్రతుకుతున్న గ్రామ సమాజాల మెరుగుదల కోసం కర్తవ్య పరాయణులైన కార్యకర్తలు 3 కిలోమీటర్లని డివికల – గత 6 రోజుల నుండి శుభ్ర సుందరీకరణ ప్రయత్నం చేస్తున్న పెదకళ్లేపల్లి మార్గంలో – 7 ...

READMORE
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>