...

2045*వ రోజు...

ఈనాటి చల్లని వేకువలో కూడ 27 మంది రెండు గ్రామాలకు చెందిన స్వచ్చ కార్యకర్తలు (చల్లపల్లి, శివరామపురం) 4.03 కే సంసిద్ధులైపోయి, 6.05 నిముషాల దాక కొనసాగించిన రహదారి ఆకృతి మెరుగుదల కృషితో 7 వ నంబరు పంట కాలువ దగ్గరి పూరిళ్ళ సమీపం ఎంతగా శుభ్ర – సుందరమై పోయిందంటే – అటుగా తిరుగాడే ప్రయాణికులు గాని, ...

READMORE
...

2044* వ రోజు...

 ఈ రోజు వేకువ జామున- 4.02-6.00 మధ్య- తమ గ్రామ స్వచ్చ శుభ్రతల బాధ్యతలు భుజాల మీది కెత్తుకొన్న 22 మంది స్వచ్చ చల్లపల్లి కార్యకర్తలు స్థిమితంగాను, అంకితంగాను, పెదకళ్లేపల్లి మార్గంలోని 7 వ నంబరు పంట కాలువ సమీపాన రహదారి శుభ్రతా చర్యలు నిర్వహించారు. ఇంచు మించు నిన్నటి చోటనే- కత్తుల సాన కొలిమి, పూరి గుడిసెల మధ్యస్థ ప్రదేశంలోనే- నిన్నటి శేష బాధ్యతలు ఈనాడు పూర్తైనవి...

READMORE
...

2043* వ రోజు...

 ఈ వేకువ సైతం 4.00 - 6.00 నడిమి 2 గంటల పాటు తమ సామాజిక బాధ్యతను విస్మరించని చల్లపల్లి, శివరామపురం కార్యకర్తలు 24 మంది శివరామపురం బాటలో – నిన్నటి తమ స్వచ్చ – శుభ్రతా ప్రయత్నాలను మరికొంత పొడిగించారు. దారికి కుడి ఎడమలలో – కత్తుల సాన కొలిమి షెడ్డు మొదలుకొని, పంట కాలువ దగ్గరి పూరి గుడిసెల మధ్యన ఉన్న కొంత ప్రాం...

READMORE
...

2042* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2042* నాటి శ్రమదాన గీతం.   ...

READMORE
...

2041* వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2041* నాటి శ్రమదాన విలాసం.    ...

READMORE
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>