...

2055*వ రోజు...

  కాలంతో పోటీపడుతూ, నేటి వేకువ కూడ 4.02 – 6.10 సమయాల నడుమ – ఉభయ శివరామపురాల మధ్యస్థంగా – కోళ్ళ సముదాయాల పరిశ్రమ దగ్గర – పెదకళ్లేపల్లి రహదారి, తదిరు ప్రక్కల ...

READMORE
...

2054*వ రోజు...

 ఈ వేకువ 4.00 కాకముందే హడావిడి చేసిన వర్షం 30 మంది స్వచ్చ కార్యకర్తల శ్రమదాన ప్రారంభాన్ని 5 నిముషాలు ఆపగలిగిందే తప్ప వారి సంకల్పంలోను, బాధ్యతా నిర్వహణంలోను ఏ మార్పు లేదు. సమయం-4.05 నుండి 6.05 దాక! స్తలం- కొత్త, పాత శివరామపురాల నడుమ గల పెదకదళీపుర రహదారి. స్వచ్చ కార్యకర్తల విభాగాలన్నీ ఒకే ప్రాంతంలో-ఒకే కృషి ...

READMORE
...

2053*వ రోజు...

 ఈ 2053 వ నాటి చల్లని శుభోదయాన - 4.02 నిముషాల బ్రహ్మ ముహూర్తాన - వర్షంలేని కారణాన - ఉభయ శివరామ పురాల రహదారి మెరుగుదల కోసం - వచ్చే పోయే పరిసర గ్రామస్తుల మనసుల్లో కదలికలు వచ్చి, స్వచ్చ - శుభ్ర - సౌందర్య భావ వికాసాల కోసం - అంతిమంగా తమ తమ మనస్సాక్షుల సంతృప్తి కోసం - 31 మంది మూడు...

READMORE
...

2052*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2052* వ నాటి గ్రామ బాధ్యతా నిర్వహణ . ...

READMORE
...

2051*వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2051* వ నాటి శ్రమదానవీరం ....

READMORE
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>